وبگاه شخصی رقیه صفری

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: ژنتیک و اصلاح نزاد آبزیان- ازمایشگاه ماهی شناسی سیستماتیک و عمومی- شناخت و حمایت محیط زیست- لیمنولوژی- زیست شناسی
كارشناسي ارشد: کاربرد رایانه در علوم شیلاتی
دكتري:


نام دانشجوعنوان رسالهمقطع تحصیلی
سیده معصومه حسینی تنوع زنتیکی ماهی خیاطه در رودخانه پل رود کارشناسی ارشد 
مهتاب نیک نژاد بررسی بیان ژنهای hif1α ،hif2α (hypoxia inducible factors) وvegf(vascular endothelial growth factor) تحت تاثير کلريدکادميوم در تاسماهی ایرانی کارشناسی ارشد 
نام دانشگاهكشورشهرتمام وقت يا نيمه وقتتاريخ
ازتا
موسسه اموزش عالی غیر انتفاعی ساعی ایران گرگان نیمه وقت 1389 1393 


  بازديد : 27416
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان