وبگاه شخصی رقیه صفری

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: رقیه
نام خانوادگي: صفری
دانشكده: شيلات و محيط زيست
گروه آموزشي: شیلات
رتبه علمی: استاديار
صفحه خانگي: http://safari.profcms.gau.ac.ir
پست الكترونيك: rsafari@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيشیلات علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران  
كارشناسي ارشدشیلات علوم کشاور منابع طبیعی گرگان ایران  
دكتريشیلات علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران   عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: شناسایی و توالی¬یابی cDNA مربوط به ژن Hsp70 (پروتئين شوک حرارتي) در تاس¬ماهی ایرانی (Acipenser persicus) و بررسی بيان اين ژن تحت تاثير کلريدکادميوم
English: Identification and sequencing of cDNA of Hsp70 in Persian sturgeon (Acipenser persicus) and its gene expression analysis in response to cadmium chloride

  تخصص اصلی


ژنتیک و بیوتکنولوژی ابزیان
1-ژنتیک و بیوتکنولوزی ابزیان
2-بیوتکنولوژی تکثیر و پرورش آبزیان
3-مهندسی ژنتیک
4-ژنوتوکسیکولوژی
5-زیست فن آوری آبزیانآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


تخصص اصلي :
زنتیک و بیوتکنولوژی ابزیان
  بازديد : 27417
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان