وبگاه شخصی رقیه صفری

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
بررسی بازار مصرف آبزیان در شهر گرگان  سید محمود عقیلی رقیه صفری- بهاره شعبانپور 1387  گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
تحلیل اقتصادی تولید ماهی کپور در استان گلستان  سید محمود عقیلی رقیه صفری، سید حسن صالحی، سهراب رضوانی، محمدرضا ایمان پور 1388  استان گلستان  داخلی(داخل دانشگاه) 
تحلیل اقتصادی تولید ماهی قزل آلا در استان گلستان  سید محمود عقیلی رقیه صفری 1389  استان گلستان  داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی میزان آگاهی های زیست محیطی دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه شهر گرگان  سید محمود عقیلی رقیه صفری 1390  گرگان  داخلی(داخل دانشگاه) 
ژنتيك ميگو به منظور اصلاح نژاد و بهبود روش  سهراب رضوانی گیل کلایی رقیه صفری  1387 استان بوشهر ملی 
شناسایی و تعیین هویت ویروسهای بیماری زا در آبزیان با استفاده ا ز روش های نوین به منظور ابداع و معرفی کیتهای تشخیص سریع  سهراب رضوانی  رقیه صفری 1389  مراکز استانها ملی 
بررسی تنوع ژنتیکی و تشکیل کتابخانه ژن ذخایر ماهی کفال از ابهای مدیترانه ، اقیانوس آرام و دریای عمان با روشهای مولکولی  سهراب رضوانی  رقیه صفری 1390   پژوهشکده اکولوژ ی دریای خزر  ملی 
تنوع ژنتیک مولکولی جمعیت و فرمهای بهاره و پاییزه ماهی آزاد دریای خزر در آبهای حوزه جنوبی در یای خزر با استفاده از روش میکروساتلایت و ایجاد بانک ژن آزاد ماهیان ایران  احمد غرقی رقیه صفری 1390  پژوهشکده دریای خزر ملی 
ایجاد بانک ژن گونه های ماهیان آبهای داخلی  سهراب رضوانی گیل کلایی رقیه صفری 1391  استان گلستان ملی 


  بازديد : 26831
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان