وبگاه شخصی رقیه صفری

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مسوولیت های اجرایی

انجمن علمي داخلي و خارجي

هيات مديره/شوراي اجرايي انجمن علمي

خدمات به انجمن علمي يا نشرياتاین خدمات شامل سردبيري - عضو هيات تحريريه - نقاد - داور - مشاور و... می باشد.

نام انجمن علمي يا نشريهسمت يا نوع خدمتتاريخ
ازتا
مجله تولید و بهره برداری از آبزیان  داور 1393 ادامه دارد 
international journal of environmental resources research مدیرداخلی 1391  ادامه دارد 
مجله محیط زیست جانوری داور 1393 ادامه دارد 


عضويت در شوراها و كميته هاي گوناگون آموزش عالي در دانشگاه

عضویت در کمیته علمی همایش ها

مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت

شرحمحلتاريخ
ازتا
مدیر داخلی International Journal of Environmental Resources Research 1391 ادامه دارد 


مشاركت عمده و اساسي در طراحي و راه اندازي دوره هاي جديد آموزش عالي

راه اندازي آزمايشگاه، كارگاه يا مركز تحقيقاتي

  بازديد : 27415
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان