وبگاه شخصی رقیه صفری

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
متفرقه

آ آشنایی وتوانایی کار با انواع دستگاههای مورد استفاده در آزمایشگاه مولکولی
- آشنا با انواع مارکرهای مولکولی جهت تعیین ساختارژنتیکی جمعیتها و تعیین جنسیت
- آشنایی و توانایی کار با انواع نرم افزارهای زنتیکی :٬ Popgene,Ntsys,Arlequien,GeneAlex, Bottleneck,GDA, TFPGA، MEGA و Bioedit <br
آشنایی و توانایی کار با نرم افزار ArcGIS <br

 


  بازديد : 26820
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان